Duben 2008


Wish I Had An Angel

26. dubna 2008 v 13:34 nightwish-Texty a Překlady
Wish I Had An Angel
I wish I had an angel
For one moment of love
I wish I had your angel tonight
Deep into a dying day
I took a step outside an innocent heart
Prepare to hate me fall when I may
This night will hurt you like never before
Old loves they die hard
Old lies they die harder
I wish I had an angel
For one moment of love
I wish I had your angel
Your Virgin Mary undone
I'm in love with my lust
Burning angel wings to dust
I wish I had your angel tonight
I'm going down so frail 'n cruel
Drunken disguise changes all the rules
Old loves they die hard
Old lies they die harder
I wish I had an angel...
Greatest thrill
Not to kill
But to have the prize of the night
Hypocrite
Wannabe friend
13th disciple who betrayed me for nothing!
Last dance, first kiss
Your touch my bliss
Beauty always comes with dark thoughts

I wish...


Přál bych si mít anděla
Přál bych si mít anděla
Na jeden okamžik lásky
Přál bych si mít anděla tuto noc

Hluboko do umírajícího dnu
Vykročila jsem z nevinného srdce
Připrav se nenávidět to, jak padám kdykoli můžu
Tato noc Tě bude bolet jako nikdy před tím
Staré lásky umírají těžce
Staré lži umírají ještě hůř

Přál bych si mít anděla
Na jeden okamžik lásky
Přál bych si mít tvého anděla
Tvou zničenou Pannu Marii
Miluji svůj chtíč
Spalující v prach andělská křídla
Chtěl bych mít tvého anděla tuto noc
Padám na kolena tak slabá a krutá
Opilecká maska mění všechna pravidla
Staré lásky umírají těžce
Staré lži umírají ještě hůř
Přál bych si mít anděla...
Největším vzrušením
Není zabít
Ale mít cenu noci
Pokrytec
Chce být přítelem
Třináctý učedník který mě zradil pro nic!
Poslední tanec, první polibek
Tvůj dotek, moje blaho
Krása vždy přichází s temnými myšlenkami

Přál bych si mít anděla...

Planet Hell

26. dubna 2008 v 13:32 nightwish-Texty a Překlady
Planet Hell
Denying the lying
A million children fighting
For lives in strife
For beyond the horizon
A dead world
A dark path
Not even crossroad the choose from
All the bloodred carpents before me
Behold this fair creation of God
My only wish to leave behind
All the days of the Earth
And everyday hell of my
Kingdom come
The 1st rock thrown again
Welcome to hell, little Saint
Mother Gaia in slaughater
Welcome to paradise, Solider
My 1st cry neverending
All life is to fear for life
You fool, you wonderer
You changellenged the gods and los
Save yourself a penny for ferryman
Save yourself and let them suffer
In hope
In love
This world ain´t ready for The Ark
Mankind works in mysterious ways
Save yourself…
Planeta Peklo
Popírání lhaní
Milion dětí bojujících
Za životy ve sváru
Za naději za obzorem
Mrtvý svět
Temná stezka
Bez křižovatek na výběr
Všechny krvavě rudé koberce přede mnou
Vidím to spravedlivé Boží stvoření!


Mé jediné přání je zanechat za sebou
Všechny dny Země
A tohle každodenní peklo mého
Království nastane

První kámen byl znovu vržen
Vítej v pekle, malý Svatý
Matka Gaia na porážce
Vítej v ráji, Vojáku
Můj první nekončící pláč
Celý život se strachovat o život
Ty blázne, ty tuláku
Vyzval jsi bohy a prohlál jsi
Schovej si minci pro převozníka
Zachraň se a nech je trpět
V naději
V lásce
Svět není připraven pro Archu
Lidstvo funguje záhadným způsobem
***

Dead Gardens

26. dubna 2008 v 13:31 nightwish-Texty a Překlady
Dead Gardens
The story behind the painting I drew is already told
No more tearstains on the pages of my diary
Tired unable to give up since I´m
Respondsible for the lives I saved

The play is done
The curtain´s down
All the tales are told
All the orchids gone
Lost in my own world
Now I care for dead gardens
My songs is little worth anymore
Time to lay this weary pen aside

The play is done
The curtain´s down
"Where are the wolves, the underwater moon
The elvenpath, the heaven of youth
Legoons of the starlit sea
Have I felt enough for one man´s deed?
Or is it time to challenge the Ancienit of Days
And let the virgin conceive"
All the tales…
Mrtvé zahrady
Příběh za obrazy, které jsem namalovala je dovyprávěn
Už žádné skvrny od slz na stránkách mého deníku
Unavená, ale neschopná vzdát se, protože jsem
Zodpovědná za životy, které jsem zachránila
Hra je dohraná
Opona je dole

Všechny příběhy jsou dovyprávěny
Všechny orchideje jsou pryč
Ztracená ve svém vlastním světě
Nyní pečuji o mrtvé zahrady

Má píseň už nemá ani malou cenu
Je čas odložit tohle vyčeroané pero stranou

Hra je dohraná
Opona je dole

"Kde jsou ti vlci, měsíc pod hladinou
Elfí stezka, nebe mládí
Laguny moře ozářeného hvězdami

Cítila jsem dost pro čin jednoho muže?
Nebo je čas na výzvu nejstaršího ze dnů
A nechat pannu otěhotnět"

Všechny příběhy…

Kuolema Tekee Taiteilijan

26. dubna 2008 v 13:30 nightwish-Texty a Překlady
Kuolema Tekee Taiteilijan
Kerran vain haaveeni nähdä sain
En pienuutta alla tähtien tuntenut
Kerran sain kehtooni kalterit
Vankina sieltä kirjettä kirjoitan

Luojani, luoksesi anna minun tulla siksi miksi lapseni minua luulee

Sinussa maailman kauneus
Josta kuolema teki minusta taiteilijan

Luojani, luoksesi anna minun tulla siksi miksi lapseni minua luulee

Oman taivaan tänne loin
Anna minun päästä pois

(překlad:)

Only once I could see my dream
Didn't feel the smallness under the stars
Once I got bars in my cradle
As a prisoner I write a letter from there

My Lord, to you, let me become what my child thinks I am

In you is the beauty of the world, of which death made me an artist

My Lord, to you, let me become what my child thinks I am

My own heaven I created here
Let me get away
My own heaven I created here
Let me get away
Kuolema Tekke Taiteilijan
Pouze jedenkrát směl jsem zřít svůj sen
Necítil svou malost pod hvězdami
Kdysi jsem dostal mříže do své kolébky
Jako vězeň odtamtud píšu dopis

Pane můj, pro tebe, nech me stát se tím, kým si mé dítě myslí, že jsem

V tobě je krása světa, jejíž smrt ze mě učinila umělce

Pane můj, pro tebe, nech me stát se tím, kým si mé dítě myslí, že jsem

Zde stvořil jsem své vlastní nebe
Nech mě odejít
Zde stvořil jsem své vlastní nebe
Nech mě odejít

Higher Than Hope

26. dubna 2008 v 13:28 nightwish-Texty a Překlady
Higher Than Hope
Time it took the most of me
And left me with no key
To unlock the chest of remedy
Mother, the pain ain`t hurting me
But the love that I feel
When you hold me near

The hopes were high
The choirs were vast
Now my dreams are left to live through you

Red Sun rising
Drown without inhaling
Within, the dark holds hard
Red Sun rising
Curtain falling
Higher than hope my cure lies

Passiontide
An angel by my side
But no Christ to end this war
To deliver my soul from the sword
Hope has shown me a scenery
Paradise poetry
With first snow I`ll be gone

The hopes were high...

Red Sun rising...

Your death saved me

Red Sun rising...
Výše než naděje
Čas si ze mě vzal vetšinu
A nechal mě bez klíče
k odemčení truhly pomoci
Matko, nezraňuje mě bolest
Ale láska, kterou cítím
Když mě držíš ve své blízkosti

Naděje byly vysoko
Chóry byly obrovské
Mé sny jsou nyní ponechány, aby žily skrze tebe

Červené slunce vychází
Potápím se bez vdechování
Uvnitř se temnota nelítostně drží
Červené slunce vychází
Opona padá
Výše než naděje leží můj lék

Vzedmutí vášně
Anděl na mé straně
Ale žádný Kristus, aby ukončil tuto válku
Abych dostal svou duši pryč od meče
Naděje mi ukázala kulisy
Poezii z ráje
S prvním sněhem budu pryč

Naděje byly vysoko...

Tvoje smrt mě zachránila

Červené slunce vychází...

End Of All Hope

26. dubna 2008 v 13:27 nightwish-Texty a Překlady
End Of All Hope
It is the end of all hope
To lose the child, the faith
To end all the innocence
To be someone like me
This is the birth of all hope
To have what I once had
This life unforgiven
It will end with a birth

No will to wake for this morn
To see another black rose born
Deathbed is slowly covered with snow

Angels, they fell first but I'm still here
Alone as they are drawing near
In heaven my masterpiece will finally be sung

Wounded is the deer that leaps highest
And my wound it cuts so deep
Turn off the light and let me pull the plug

Mandylion without a face
Deathwish without a prayer
End of hope
End of love
End of time
The rest is silence
Konec všech nadějí
Je konec všech nadějí
Ztratit dítě, víru
Ukončit všechnu nevinnost
Být někým kým jsem já
Je to zrození všech nadějí
Mít to co už jsem jednou měl
Tento nemilosrdný život
Skončí narozením

Nikdo tohoto rána neprocitne
Aby viděl zrod další černé růže
Smrtelné lože pomalu pokrývá sníh

Andělé padli první, ale já jsem stále zde
Sám, když táhnou kolem
V nebesích bude mé veledílo konečně zazpíváno

Zraněná vysoká vyskočí nejvýše
A má rána je tak hluboká
Vypni světlo a nech mě vytáhnout zástrčku

Mandylion bez tváře
Smrtelné přání bez motlitby
Konec naděje
Konec lásky
Konec času
Zbývá ticho

Dead To The World

26. dubna 2008 v 13:26 nightwish-Texty a Překlady
Dead To The World
All the same take me away
We're dead to the world

The child gave thought to the poet's world
Gave comfort to the Fallen
(Heartfelt, lovelorn)

Remaining, yet still uninvited
Those words scented my soul
(Lonely soul, Ocean soul)

It's not the monsters under your bed
It is the Man next door
That makes you fear, makes you cry,
Makes you cry for the child
All the wars are fought among those lonely men
Unarmed, unscarred

I don't want to die a scarless man
A lonely soul
(Tell me now what to do)

I studied silence to learn the music
I joined the sinful to regain innocence

Heaven queen, cover me
In all that blue
Little boy, such precious joy
Is dead to the world

Heaven queen, carry me
Away from all pain
All the same take me away
We're dead to the world

Dead, silent, constant
Yet always changing
- My favorite view of this world

As he died, he will return to die in me again
Weaving the cloth, giving birth to the Century Child
Who gave his life not for the world but for me
Innocence reborn once more
Mrtví pro svět
Všechno mě odnáší pryč
Jsme mrtví pro svět

Dítě dalo myšlenku básníkovu světu
Povzbudilo Padlého
(Srdečného, zhrzeného)

Zbývající, stále ještě nezvaný
Tyto slova ucítila má duše
(Osamělá duše, Duše oceánu)

Pod tvou postelí nejsou netvoři
Je to Muž odvedle
Který tě straší, rozplakává tě
Rozplakává tě kvůli dítěti
Všechny války jsou válčeny mezi těmito osamělými lidmi
Neozbrojenými, nebojácnými

Nechci zemřít bez jizev
Osamělá duše
(Řekni mi co mám teď dělat)

Studoval jsem ticho, abych se naučil hudbě
Přidal jsem se k hříšným, abych znovu dosáhl nevinnosti

Nebeská královno, zakryj mě
Vší tou modrou
Malý chlapec, tak vzácná radost
Je mrtvý pro svět

Nebeská královno, odnes mně
Od vší té bolesti
Všechno mě odnáší pryč
Jsme mrtví pro svět

Mrtvý, tichý, neměnný
Přesto se stále měnící
- Můj oblíbený pohled na tento svět

Jak zemřel, vrátí se aby ve mně znovu skonal
Tká sukno, dává život Dítěti Století
Ten, kdo položil život ne pro svět, ale pro mě
Nevinnost se zrodila ještě jednou

Ever Dream

26. dubna 2008 v 13:25 nightwish-Texty a Překlady
Ever Dream
Ever felt away with me
Just once that all I need
Entwined in finding you one day

Ever felt away without me
My love, it lies so deep
Ever dream of me

Would you do it with me
Heal the scars and change the stars
Would you do it for me
Turn loose the heaven within

I'd take you away
Castaway on a lonely day
Bosom for a teary cheek
My song can but borrow your grace

Come out, come out wherever you are
So lost in your sea
Give in, give in for my touch
For my taste for my lust

Your beauty cascaded on me
In this white night fantasy

"All I ever craved were the two dreams I shared with you.
One I now have, will the other one ever dream remain.
For yours I truly wish to be."
Každý sen
Když sním
Když se mi vzdaluješ
Zrovna, když tě potřebuji
Pohrávám si s myšlenkou
že tě jednoho dne najdu

Když jsi daleko beze mne
Moje lásko, leží to tak hluboko
Každý můj sen

Chtěla bys se mnou
Hojit jizvy a měnit hvězdy
Udělala bys to pro mě
Zbavila se nebe

Vzal bych tě pryč
Po dlážděné cestě v osamělý den
Přitiskl bych k sobě tvou uslzenou tvář
Ale písní si nemohu půjčit tvou přízeň

Vyjdi, vyjdi, kdekoli jsi
Tak ztracena ve svém moři
Podrob se mému dotyku
Pro moji chuť a touhu

Tvá krása na mě dopadá jako vodopád
V této bílé noční fantazii

"Vše, co jsem si kdy přál, byly dva sny,
které jsem chtěl s tebou sdílet.
Jeden nyní mám, druhý mi vždy zůstane.
To je to, co si pro tebe opravdu přeji."

Forever Yours

26. dubna 2008 v 13:24 nightwish-Texty a Překlady
Forever Yours
Fare thee well, little broken heart
Downcast eyes, lifetime loneliness

Whatever walks in my heart will walk alone

Constant longing for the perfect soul
Unwashed scenery forever gone

No love left in me
No eyes to see the heaven beside me
My time is yet to come
So I'll be forever yours
Navždy Tvoje

Sbohem, malé zlomené srdce
Sklopené oči, celoživotní osamělosti

Vše co projde mým srdcem půjde samo

Neustálá touha po dokonalé duši
Špinavá krajina je navždy pryč

Žádná láska ve mně nezbyla
Žádné oči neuvidí nebesa vedle mě
Můj čas už nadešel
Takže budu navždy tvá